Verlof

Inleiding

Leerlingen zijn volgens de Wet op het Primair Onderwijs leerplichtig vanaf 5 jaar. In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor één dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van u als ouders om dit verlof zo terughoudend mogelijk aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind de lessen op school te moeten missen!

Wanneer is verlof mogelijk?

Er zijn een aantal redenen, waarop verlof mogelijk is. In het onderstaand rijtje vindt u de redenen waarop een aanvraag voor verlof mogelijk is. Achter elke reden staat direct vermeld hoeveel verlof er maximaal aangevraagd kan worden.

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: u kunt maximaal 1 dag aanvragen als het huwelijk binnen de woonplaats wordt gesloten en maximaal 2 dagen als het huwelijk buiten de woonplaats wordt gesloten
 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: u kunt maximaal 1 dag aanvragen
 • 12 ½, 25, 40, 50 of 60 jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal 1 dag
 • 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken (= 10 schooldagen)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur (ouders maximaal 4 dagen, broers/zussen en grootouders maximaal 2 dagen, ooms/tantes en neven en nichten maximaal 1 dag)
 • verhuizing van gezin: maximaal 1 dag
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dat niet buiten schooltijd kan

* Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen)

Wanneer is verlof niet mogelijk?

Indien de reden om verlof aan te vragen niet in bovenstaand rijtje staat, is verlof in principe niet mogelijk.
Hoe plausibel de reden en verklaring voor u wellicht ook is. De leerplichtwet kent nu eenmaal niet meer ruimte.
Hieronder vindt u een aantal redenen die door ouders worden gebruikt in de verschillende scholen, maar waarop geen verlof mogelijk is. Dit ter verduidelijking van de (on)mogelijkheden.

Richtlijnen extra verlof 2

 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten)
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen bijvoorbeeld)
 • eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte of familiebezoek in het buitenland
 • het argument ‘mijn kind is nog jong’
 • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’
 • het argument ‘de vakantie is al besproken’, of ‘het is een prijs/cadeau’
 • een jarig huwelijk, anders dan hierboven vermeld (bv 15 jaar)
 • een feest van de zaak o.i.d.
 • ik heb hier al eens vrij voor gehad of, mijn familie krijgt het wel
 • de leerplichtwet kent geen snipperdagen, om b.v. o een dag eerder met vakantie te gaan o een uurtje eerder met vakantie te gaan om de file voor te zijn o een uurtje eerder met vakantie om op tijd op het vakantieadres te zijn

Mochten bovenstaande rijtjes toch niet duidelijk zijn en aarzelt u of uw reden een grond van aanvraag is?
Neem dan contact op met de directeur en/of de leerplichtambtenaar.

Vakantie onder schooltijd, wanneer kan dat?

Voor vakantie onder schooltijd kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
Voorbeelden zijn beroepen in de agrarische en toeristische sector, de horeca en beroepen waarbij een ouder langdurig in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld zeevarenden.

Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt.
Verder moet met de volgende voorwaarden rekening worden gehouden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was
 • de aan te vragen verlofperiode is niet langer dan 10 schooldagen
 • de aan te vragen verlofperiode valt niet in de eerste 2 weken van het schooljaar
 • de aan te vragen verlofperiode is de enige vakantie(mogelijkheid) van het jaar (let op: het gaat niet alleen om de zomervakantie!)

Bij twijfelgevallen of de aard van het beroep werkelijk een reden van vrijstelling is, zal worden overlegd met de leerplichtambtenaar van de gemeente. In bovenstaande gevallen mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind vrij geven, zodat er toch éénmaal een gezinsvakantie kan plaats hebben.

Ziekte

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school.
De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding.
Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren.
Deze informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.

Ziek tijdens de vakantie

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens een vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier worden mogelijke misverstanden te voorkomen.

Regeling 5-jarigen

Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in goed overleg met de schooldirecteur.
Is dit niet genoeg, dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra thuisblijven.
Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.
De vrijstellingsmogelijkheid is niet bedoeld om, naar keuze van de ouder/verzorger, de 5-jarige leerling op willekeurige momenten thuis te houden om b.v. een weekendje weg te gaan!

Vrij voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren melden bij de directeur van de school. Een voorbeeld is de dank- en biddag. Op veel scholen is dit geen vrije dag. Ouders kunnen die dan wel aanvragen.

Verlof door overmacht

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat, dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders. Er kan om een doktersverklaring worden gevraagd. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.

Bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.

Extra verlof aanvragen

Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. U kunt dat schriftelijk doen met de daarvoor bestemde formulieren. Let daarop dat u de reden van aanvraag duidelijk en uitgebreid verwoord. De directeur beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of wanneer de termijn van acht weken niet redelijk en of realistisch is door een bijzondere omstandigheid. De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Bezwaar en beroep

Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor extern advies worden ingewonnen, dan wordt dit gemeld. U hebt het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken. Een bezwaarschrift moet: ondertekend zijn, de naam van de afzender bevatten, een dagtekening bevatten, vermelden tegen welk besluit bezwaar gemaakt wordt en wat de gronden van het bezwaar zijn. Een bezwaar moet bij de juiste persoon ingediend worden. Is een beslissing door de directeur gedaan dan wordt daar het bezwaarschrift naar gestuurd, is een beslissing door de leerplichtambtenaar gedaan dan wordt het bezwaarschrift daar naar toe gestuurd.

Hoogste punt IKC bereikt!

Op 29 september hebben we met alle betrokkenen het bereiken van het hoogste punt van ons nieuwe IKC gevierd.

Carnavalsviering 2018

Vrijdag 9 februari barst het Carnaval weer los

Belangrijkste nieuws

Aankomende activiteiten

Geen evenement gevonden

Site verouderdEen nieuw adres, een nieuwe site….

Momenteel zijn we druk bezig met een nieuwe website voor onze school.
Naar verwachting zal deze medio september online gaan.
We willen u er dringend op wijzen dat de informatie op de huidige website gedateerd en niet meer juist is.
Mocht u in deze tussenliggende periode vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om even binnen te stappen.

Bij voorbaat dank,
Team van de Leeuwenkuil